Một số sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện Hậu cần toàn quân năm 2018.

CÔNG SINH - HỒNG QUANG-ĐÌNH THẢO-VĂN CHIỂN-THANH TÚ (thực hiện)